Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNE I CICHE
POJAZDY

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Polityka prywatności i ochrony danych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Państwa dane przetwarzane są na podstawie przynajmniej jednego z punktów art. 6 ust. 1 „RODO”, tj.:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa;
 2. od podmiotu, który zawarł P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;
 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska z siedzibą w Woli Duckiej 70A, 05-408 Glinianka, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług posiadającym numer NIP 532-120-34-65, telefon: 22 789 02 79, e-mail: lekaro@lekaro.pl, e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@lekaro.pl.

Jakie dane przetwarzamy?

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line i telefonicznej;
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska (jeśli wyrazali Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Do czego będziemy używać Państwa danych?

Państwa dane będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy z P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska;
 3. w celu wykonania umowy zawartej z P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot;
 4. w celu realizacji usługi zleconej przez Państwa P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska;
 5. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, np. wystawienia faktury lub rachunku,
 6. w celach marketingowych produktów i usług P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska (jeśli wyrażali Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska lub usługi świadczonej przez P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy lub realizacji usługi. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub wykonania usługi. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta lub usługa nie zostanie zrealizowana. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska;
 2. wykonanie usługi zleconej P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska;
 3. wykonanie umowy zawartej z P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot;
 4. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska (np. wystawienie faktury);
 5. prawnie uzasadniony interes P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska (marketing bezpośredni swoich produktów i usług;
 6. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych.

Państwa dane mogą również zostać przekazane do realizacji wskazanych powyżej celów do spółki powiązanej, tj. LKR Recykling sp. z o.o..

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska jest legalne.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz lub realizacji usługi zleconej przez Państwa, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska i jakie mogą być podnoszone wobec P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W tym konkretnym celu P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska zaangażowało do współpracy specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonała pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!