Jak będziemy segregować odpady? Standardy selektywnej zbiórki

segregowanie odpadów

1 lipca 2017 r. weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W ten sposób ustanowiono pewien spójny model zbierania odpadów na terenie naszego kraju, standaryzując zasady sortowania.

Czym jest selektywne zbieranie odpadów?

Przez selektywne zbieranie rozumiemy gromadzenie odpadów wykazujących takie same właściwości i charakter w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania. Nie można więc mieszać ze sobą różnorodnych śmieci, których specyfika jest całkowicie odmienna, ponieważ utrudnia to znacząco dalsze procesy przetwarzania.

Selektywne zbieranie odpadów wspiera działania zmierzające do przetwórstwa jak największej ilości odpadów. Najważniejsza zasada w tym przypadku polega na oddzieleniu surowców od odpadów, które nie mogą zostać wykorzystane do ponownego przetworzenia.

Nowy model segregacji odpadów określony przez rozporządzenie Ministra Środowiska jest zgodny z obecnie funkcjonującą w UE ideą maksymalizacji recyklingu. Obecnie kraje europejskie odchodzą od koncepcji tzw. gospodarki linearnej, w której wytwarzane przez nas śmieci stanowiły ostatni etap życia różnorodnych odpadów. Obecnie zmierzamy do modelu cyrkularnego tzw. circular economu lub gospodarka o obiegu zamkniętym, który polega na tworzeniu właśnie obiegu zamkniętego – śmieci raz wyprodukowane służą do ponownego przetworzenia jako surowce wtórne. Zgodnie z tym założeniem produktu, materiały i surowce, powinny pozostać w obiegu tak długo, jak to tylko możliwe, dzięki czemu będzie można zminimalizować wytwarzanie nowych odpadów.

Jak segregować surowce?

W przypadku odpadów komunalnych oddzielamy od siebie tworzywa sztuczne, metale, papier, opakowania szklane i odpady biodegradowalne. W niektórych gminach istnieje konieczność oddzielania szkła białego od kolorowego.

Dzięki segregacji poszczególnych frakcji odpadów możliwe jest uzyskanie pełnowartościowych surowców do ponownego przetworzenia zgodnie z koncepcją obiegu zamkniętego.

Zadaniem każdego gospodarstwa domowego jest prawidłowe segregowanie odpadów i wyrzucanie ich do właściwych kontenerów na odpady:

  • Pojemnik koloru niebieskiego – papier
  • Pojemnik koloru zielonego – szkło
  • Pojemnik koloru żółtego – metale i tworzywa sztuczne
  • Pojemnik koloru brązowego – odpady biodegradowalne
  • Pojemnik kolory czarnego – pozostałości z sortowania, odpady zmieszane