Czy każdy właściciel domu jest zobowiązany do zawarcia umowy o wywóz śmieci?

podpis

Kiedy musimy zawrzeć umowę o wywóz śmieci? Jak wyglądają w tym zakresie obowiązki właściciela nieruchomości?

Czym jest umowa o wywóz odpadów?

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek dokumentowania sposobu, w jaki pozbywają się produkowanych na ich terenie śmieci. Formę takiej dokumentacji stanowi umowa o ich wywóz. Jest ona potwierdzeniem korzystania z usług gminnego odbiorcy lub firmy zewnętrznej oferującej odbiór odpadów oraz ich utylizację na mocy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dokumentacja powinna obejmować także dowody opłat świadczonych wobec przedsiębiorstwa. Należy okazać je razem z umową w przypadku ewentualnej inspekcji przeprowadzonej przez straż gminną.

Kiedy nie musimy zawierać umowy o wywóz śmieci?

Nie każdy jednak jest zobowiązany do zawarcia takiej umowy. Głównym czynnikiem jest tu faktyczne wywożenie śmieci z posesji. Oznacza to, że opłaty nie mogą obejmować okresu, w którym odpady nie są produkowane. Jeżeli więc nie wytwarzamy śmieci i zdołamy to udowodnić przed urzędem, umowa o ich wywóz nie będzie nas obowiązywać.

Reguła ta obejmuje np. nieruchomości niezamieszkałe, których w naszym kraju jest coraz więcej – wielu z nas przenosi się bowiem do dużych miast czy zagranicę w celach zarobkowych, pozostawiając domy puste nieraz na długi czas. Często nabywamy też nieruchomości o przeznaczeniu letniskowym, które są zamieszkane jedynie w okresie letnim lub zimowym.

By zostać zwolnionym z obowiązku zawarcia umowy, właściciel musi wykazać, że na jej terenie nie produkuje się odpadów. W tym celu należy złożyć w gminnym wydziale ochrony środowiska oświadczenie o nieużytkowaniu nieruchomości w sposób trwały.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli w tej sytuacji zaistnieje podejrzenie, że na naszej posesji odpady jednak są produkowane, urząd gminy rozpocznie postępowanie wyjaśniające. Za niezawarcie umowy mimo faktu generowania śmieci możemy zostać obciążeni grzywną o wysokości nawet 5 000 zł.