Czy najemca może zostać obciążony kosztami podatku śmieciowego?

kobieta szuka w internecie

Ze statystyk Eurostatu ze stycznia 2020 r. wynika, że przeciętny Polak wytwarza 315 kg odpadów komunalnych w ciągu roku. Takie dane oznaczają wzrost o ponad 4 kg na osobę w ciągu 10 lat. Więcej śmieci to większy problem dla lokalnych władz, które muszą zadbać o częstsze kursy śmieciarek.

Regulacje odnoszące się do gospodarowania odpadkami zawarto w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W rozporządzeniu odniesiono się m.in. do kwestii obowiązkowego uiszczania opłat na rzecz tzw. podatku śmieciowego przez właścicieli nieruchomości. I, o ile treść ustawy nie budzi wątpliwości, problemy pojawiają się w praktyce, zwłaszcza w przypadku najmu budynków przez osoby niebędące prawowitymi właścicielami obiektów.

Na kim spoczywa obowiązek opłaty podatku śmieciowego?

Obowiązkiem opłaty podatku śmieciowego zawsze objęty jest właściciel budynku. Z reguły nie może on przenosić tej powinności na rzecz innych osób.  W rzeczywistości jednak przepis ten znajduje różnorakie interpretacje. W ustawie pod pojęciem właściciela nieruchomości, oprócz prawomocnego posiadacza obiektu, kryje się również współwłaściciel, a także wszyscy ci, którzy posiadają nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu. W ten sposób przepis nie wyklucza możliwości nałożenia dodatkowych opłat śmieciowych na najemcę. Najczęściej koszty związane z gospodarowaniem odpadów doliczane są do opłat czynszowych. Takie rozwiązanie sprawia, że w dużej mierze za składowanie i wywóz śmieci i tak odpowiada osoba wynajmująca obiekt, choć z perspektywy prawnej sprawa wygląda inaczej.

Należności opłat śmieciowych niejednokrotnie są już uwzględnianie w umowach najmu lub dzierżawy. Właściciele nieruchomości zabezpieczają się tak przed ponoszeniem kosztów za odpady produkowane przez inne osoby. Obowiązek refundacji należności związanych z opłatami śmieciowymi zobowiązuje najemców do wypłaty określonej kwoty na rzecz wynajmującego. Niemniej jednak taka treść umowy nie przenosi odpowiedzialności z właściciela nieruchomości na nabywcę. W razie braku uregulowanych rachunków sprawę w sądzie odpowiednie organy mogą założyć wyłącznie właścicielowi obiektów.

Obecnie nie można też zawierać umów z firmą przewożącą odpady komunalne na takiej samej zasadzie, jak to miało miejsce przed wprowadzeniem obowiązujących przepisów dotyczących podatku śmieciowego. Nie ma możliwości dokonania wyboru, co do świadczeniodawcy usług wywozu odpadów komunalnych.  Co nie zmienia faktu, że najemca może dodatkowo indywidualnie skorzystać z usługi odbioru odpadów czy wywozu nieczystości. Firmy takie jak Lekaro oferują wynajem kontenerów w Warszawie i okolicy oraz dokonują segregacji odpadów na budowie. W ofercie znaleźć można też odbiory odpadów niesegregowanych, odpadów przemysłowych czy przewóz śmieci z obszarów niezamieszkanych. Koszty tych i innych usług dostępnych na stronie ponoszą osoby bezpośrednio z nich korzystające.