Czym jest opłata środowiskowa i jak wpływa na gospodarowanie odpadami?

opłata środowiskowa

Obowiązek wnoszenia opłaty środowiskowej spoczywa na osobach prowadzących działalność obejmującą tzw. korzystanie ze środowiska. Dowiedz się, co to oznacza i jaki ma związek z zarządzaniem odpadami.

Opłata środowiskowa a składowanie odpadów

Każdy rodzaj działalności mający wpływ na środowisko naturalne równa się korzystaniu ze środowiska. Dotyczy to w szczególności producentów, przedsiębiorców opakowania na rynek, czy zakłady emitujące spaliny. Do grupy tej zaliczają się również hodowcy zajmujący się wytwórstwem rolnym lub hodowlą zwierząt, a także leśnictwem, rybactwem śródlądowym czy ogrodnictwem.

Opłata środowiskowa obowiązuje te podmioty, których aktywność wywołuje emisję do atmosfery pyłów lub gazów, wynikającą z uprawnień produkcję gazów cieplarnianych, emisję lub wykorzystanie wody, spalanie paliw w tym w pojazdach, a także składowanie odpadów.

Co rocznie wysokość opłaty marszałkowskiej jest aktualizowana. Z początkiem zeszłego roku wprowadzone zostało obwieszczenie Ministra Środowiska dotyczące tzw. opłaty marszałkowskiej – czyli aktualnych stawek opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego. Przyczyniło się to do podwyżek wydatków związanych z odbiorem i gospodarką odpadami. To z kolei miało wpływ na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym zaś – na ogólną podwyżkę cen.

Wraz z nastaniem 1 stycznia 2020 roku na samorządy został ponadto nałożony obowiązek egzekucji selektywnej zbiórki odpadów biologicznych, w związku z czym zaczęły one być traktowane jako dodatkowa, piąta frakcja. To zaś wiązało się z daleko idącymi zmianami dla przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów – polegającymi m.in. na konieczności wprowadzenia nowych kontenerów i worków, a także poszerzenia personelu czy zaopatrzenia się w dodatkowe urządzenia i osprzęt.

Jednocześnie należy pamiętać, że w związku z nowelizacją Ustawy o odpadach z 2018 roku przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem, odbiorem i utylizacją odpadów zobowiązane są m.in. do takich działań jak wprowadzenie monitoringu wizyjnego, aktualizacja pozwoleń związanych z zarządzaniem odpadami czy opracowanie operatu przeciwpożarowego. Oznacza to nakładanie kolejnych kosztów na te przedsiębiorstwa, tym samym zaś – zwiększenie ich stawek za odbiór odpadów.