Deklaracja odpadowa. Kto powinien ją złożyć, jak ją wypełnić?

deklaracja odpadowa

Dowiedz się, dla kogo deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązkowa i w jaki sposób należy dopełnić tej formalności.

Najważniejsze informacje dotyczące deklaracji śmieciowej

Złożenie deklaracji odpadowej we właściwym urzędzie gminy obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości, na terenie których produkowane są odpady komunalne, powszechnie nazywane śmieciami. Deklarację taką można złożyć na trzy sposoby: drogą elektroniczną, drogą korespondencyjną lub bezpośrednio w urzędzie gminy.

Oprócz właściciela deklarację obowiązkowo muszą złożyć współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, podmioty posiadające nieruchomości w użytkowaniu lub w ramach zarządu, a także pozostałe osoby lub jednostki władające nieruchomościami. Należy jednak pamiętać, że jeżeli nieruchomość, na której przeprowadzany jest odbiór odpadów, ma kilku właścicieli, obowiązek złożenia deklaracji ma ten spośród nich, który włada nią faktycznie. Możliwe jest również podpisanie przez właścicieli porozumienia określającego podmiot, na którym spoczywa ten obowiązek.

W przypadku budynku, w którym lokale należą do odrębnych właścicieli, obowiązek złożenia deklaracji należy do spółdzielni lub zarządu wspólnoty, nie zaś do poszczególnych podmiotów.

Deklaracja odpadowa – wypełnianie wniosku

Deklaracja odpadowa musi zostać złożona w ciągu 14 dni od dnia powstania odpadów lub zamieszkania pierwszego mieszkańca na terenie danej nieruchomości. Blankiet deklaracji wraz z opisem wymaganych załączników dostępny jest w uchwale rady gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość. W celu jego właściwego wypełnienia należy zasięgnąć informacji odnośnie organizacji, regulacji i kosztów związanych z odbiorem śmieci na terenie gminy. Pamiętajmy przy tym, że jeżeli posiadamy kilka nieruchomości w różnych gminach, powinniśmy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w każdej z nich z osobna.

Wypełnioną deklarację wraz z załącznikami należy następnie złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika – w takiej sytuacji konieczne będzie załączenie do niej dokumentu pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej na rachunek gminy.

W przypadku, gdy złożony przez nas dokument zostanie błędnie wypełniony lub nie będzie posiadał kompletu załączników, zostaniemy wezwani do uzupełnienia dokumentacji lub złożenia wyjaśnień w terminie co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania.