Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

odpady niebezpieczne

Obecnie wywóz śmieci przebiega zupełnie inaczej niż kilka lat temu. Segregacja i recykling to pojęcia, które są coraz bardziej znane dla wielu Polaków. Dzięki temu postępowanie z odpadami jest przyjaźniejsze dla środowiska naturalnego. Należy również pamiętać, że nie wszystkie śmieci można wyrzucać do tradycyjnych pojemników. Mowa tutaj przede wszystkim o odpadach niebezpiecznych. Co do nich zaliczamy i jak należy z nimi postępować?

Jaka jest definicja odpadów niebezpiecznych i co do nich zaliczamy? 

Definicja odpadów niebezpiecznych jest rozbudowana, a można ją znaleźć w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Nazywamy nimi takie elementy, które wykazują co najmniej jedną z piętnastu określonych właściwości albo stężenie jednej z pięćdziesięciu niebezpiecznych substancji przekracza wartość graniczną. Do wspomnianych właściwości możemy zaliczyć między innymi rakotwórcze, mutagenne, drażniące, łatwopalne czy zakaźne.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje do odpadów niebezpiecznych, których nie można wrzucać do tradycyjnych kontenerów na śmieci, zaliczamy między innymi:

  • baterie i akumulatory,
  • rozpuszczalniki,
  • odpady zawierające rtęć,
  • przeterminowane środki ochrony roślin,
  • odpady medyczne i weterynaryjne,
  • odpady zawierające azbest,
  • oleje odpadowe.

Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi? 

Wiemy już, że firmy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych nie zabiorą śmieci zaliczanych do niebezpiecznych. Otóż zarówno odpady niebezpieczne, jak i gruz i elektroodpady powinny trafić do PSZOKu, czyli gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Adres takiej placówki można znaleźć w Internecie albo zapytać o niego w urzędzie. Co ważne, takie punkty przyjeżdżają i odbierają za darmo takie odpady z gospodarstw domowych.

Niezwykle istotne jest, aby postępować z takimi śmieciami właśnie w taki sposób, ponieważ dzięki temu są bezpiecznie przekazywane do recyklerów, którzy zajmują się ich przetwarzaniem, przyczyniając się do ochrony środowiska, które może zostać dotkliwie zatrute nawet przez jedną baterię czy niewielką ilość rozpuszczalnika.