Klasyfikacja i krótka charakterystyka różnych rodzajów odpadów

Klasyfikacja rodzajów odpadów

Współcześnie każdego dnia wytwarza się bardzo duże ilości różnego rodzaju śmieci. Duże ilości odpadów generują nie tylko wielkie zakłady przemysłowe i obiekty handlowe, ale również prywatne gospodarstwa domowe, a więc każdy z nas.

Różnorakie odpady są i będą obecne w naszym życiu, są niejako wpisane w nasze codzienne funkcjonowanie. Problemem jest nie tyle samo wytwarzanie śmieci, co ich późniejsze odpowiednie zagospodarowanie. Wywozem odpadów komunalnych zajmują się profesjonalne firmy działające na terenie całego kraju, więc zadaniem właścicieli gospodarstw domowych, firm czy zakładów przemysłowych jest jedynie odpowiednie przygotowanie odpadów do takiego wywozu.

W tym artykule chcielibyśmy się skupić na odpadach, które generowane są przez każdego z nas. Są to odpady komunalne, które w wielkim uproszczeniu możemy określić jako wszystkie te śmieci, które wytwarzane są każdego dnia w naszych gospodarstwach domowych. Trzeba jednak pamiętać, że wytwórcami odpadów komunalnych są również różnego rodzaju firmy, obiekty, instytucje i inne podmioty, które generują odpady niezawierające elementów niebezpiecznych.

 

Specyfika i podział odpadów komunalnych

Ta grupa odpadów jest jednak bardzo urozmaicona i niejednorodna. Ich ilość oraz skład zależy w dużym stopniu od miejsca powstawania i jego charakteru. Z tego też powodu możemy dokonać ogólnej klasyfikacji odpadów komunalnych na kilka najważniejszych rodzajów.

  • Odpady biodegradowalne. Są to śmieci, które ulegają naturalnemu rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu z udziałem mikroorganizmów. Do tego rodzaju odpadów komunalnych zaliczamy m.in. papier i tekturę, odzież i tekstylia z materiałów naturalnych, odpady z terenów zielonych (np. ścięta trawa czy gałęzie), odpady kuchenne i ogrodowe (np. resztki żywności, odpady po warzywach i owocach), drewno.
  • Odpady zielone. Są to wszelkiego rodzaju odpady komunalne będące częściami roślin. Powstają w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych np. trawa i liście.
  • Odpady surowcowe. Są to opakowania z plasiku, papieru, szkła czy metali, które mogą być odzyskane i poddane recyklingowi.
  • Odpady w postaci wielomateriałowych opakowań. Są to opakowania wytworzone z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie. Zaliczamy do nich przede wszystkim kartony po sokach, produktach mlecznych itp.
  • Odpady niebezpieczne. Są to odpady, które wykazują charakter zakaźny, toksyczny lub radioaktywny, są łatwopalne lub mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego oraz innych żywych organizmów. Zaliczamy do nich przede wszystkim zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki, opakowania po lekach, chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny itd.
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to wszystkie zużyte lub niefunkcjonujące sprzęty RTV i AGD.
  • Odpady wielkogabarytowe. W gospodarstwach domowych wytwarzane są również odpady wielkogabarytowe, na które składają się przede wszystkim meble, a także rowery, wózki i zabawki, panele, belki, płoty, okna i ramy okienne, drzwi, wanny i umywalki, grzejniki, rury itd.
  • odpady remontowe.