Najważniejsze zasady dotyczące wywozu odpadów komunalnych

śmieciarka zabierająca śmieci

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi to jeden z priorytetów współczesnej ekologii, dążącej do segregacji odpadów, właściwej utylizacji i zwiększania stopnia wykorzystania wtórnych surowców. Kwestie prawne i podstawowe zasady wywozu odpadów komunalnych reguluje m.in. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odpady komunalne – czym są i kto je odbiera

Odpady komunalne to ogólne określenie na wszystkie formy odpadów i śmieci produkowanych przez człowieka poza działalnością gospodarczą. Zalicza się do nich odpady biodegradowalne, szklane, metale i tworzywa sztuczne, papier oraz odpady zmieszane.

Za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy odpowiada sama gmina, wybierając w drodze przetargu publicznego firmę, oferującą usługi w zakresie odbioru i gospodarki odpadami. Jeżeli na danej posesji prowadzona jest działalność gospodarcza (nieruchomości niezamieszkałe, np. sklepy, warsztaty), to właściciel ma prawo zrezygnować z usług gminy, deklarując wybór innej firmy, która na podstawie umów indywidualnych będzie odbierała odpady.

Jak przygotować się na wywóz odpadów komunalnych?

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest przede wszystkim wyposażenie ich w pojemniki lub worki, które są przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywania tych pojemników w czystości oraz dobrym stanie technicznym. Pojemniki i worki na odpady muszą być wystawione w takim miejscu, żeby odbiór odpadów był możliwy „z ulicy”, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Właściciele nieruchomości obowiązani są dokonywać opłat za wywóz odpadów zgodnie z cennikiem, uchwalonym przez gminę. Wysokość tych opłat można zmniejszyć, składając odpowiednie deklaracje o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów, czyli zobowiązania się do segregowania śmieci.