Oczyszczanie miasta. Kto jest za nie odpowiedzialny?

Ciężarówki

Mieszkańcy miast często nawet nie zdają sobie sprawy, jak dużo śmieci w ciągu dnia są w stanie wygenerować lokatorzy jednego, średniej wielkości bloku na osiedlu. Odpady muszą być regularnie zabierane, w przeciwnym razie w okolicy szybko zaczęłoby brzydko pachnieć i pojawiłyby się problemy z dzikimi zwierzętami, uciążliwymi owadami, a co za tym idzie – groźnymi chorobami. Kto w zasadzie jest odpowiedzialny za systematyczny wywóz śmieci?

Zadania gminy

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz akty prawa miejscowego nakładają na mieszkańców pewne obowiązki związane z pozbywaniem się zebranych przez siebie odpadów komunalnych. Za odbieranie od nich śmieci odpowiedzialna jest gmina. Usługi oczyszczania miasta organizuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ogłaszając przetarg. Jest w nim podanych wiele szczegółowych wymagań dotyczących przekazywania odpadów, rodzajów odpadów, jakie wygrana firma będzie musiała odbierać oraz kwestie dokumentacji związanej z działalnością. Prezydent miasta (lub wójt/burmistrz) musi określić też standardy sanitarne oraz ochrony środowiska. Przetarg jest organizowany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Po wygraniu przetargu gmina podpisuje z daną firmą umowę. Realizacja usług opłacana jest przez gminę z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które pobiera ona od swoich mieszkańców. W przypadku, gdy gmina nie wywiązuje się z obowiązku odbierania odpadów, właściciele nieruchomości mają obowiązek przekazywać je podmiotowi wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Usługi oczyszczania miasta

Firma, która odbiera odpady komunalne od mieszkańców gminy, musi spełniać kilka wymagań. Przede wszystkim powinna ona posiadać odpowiednie wyposażenie, które umożliwi odbiór odpadów, a także być w stanie zagwarantować jego dobry stan techniczny. Firma jest także odpowiedzialna za utrzymanie swoich pojazdów i urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym. Pojazdy muszą być wyposażone w urządzenia spełniające określone wymagania techniczne, a baz magazynowo-transportowa firmy powinna być odpowiednio umiejscowiona i oczywiście – wyposażona.