Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Odbiór odpadów

Zgodnie z decyzją Rady m.st. Warszawy stołeczny system gospodarki odpadami komunalnymi przestał obejmować nieruchomości niezamieszkałe. Jaka jest przyczyna takiej sytuacji i co to dla nas oznacza?

Zmiany związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach niezamieszkałych

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów właściciele nieruchomości niezamieszkałych – takich jak np. hotele, plebanie, targowiska, centra handlowe czy lokale usługowe – do dnia 1 sierpnia 2020 r. zmuszeni byli zająć się indywidualnie produkowanymi przez siebie odpadami. Art. 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje ich do zawarcia porozumienia o odbiorze odpadów z przedsiębiorcą figurującym w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów.

W chwili obecnej obowiązek gospodarowania odpadami produkowanymi na terenie stolicy spoczywa na przedsiębiorstwach wyłonionych za pośrednictwem przetargu. Są to Lekaro, Partner, Remondis, Suez oraz Byś. Rada Miasta pracuje nad uchwałą dotyczącą maksymalnych stawek, jakie właściciele nieruchomości będą musieli uiszczać wobec firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Konieczność przeprowadzenia tych zmian wynikała z wdrożonej w zeszłym roku nowelizacji dotyczącej stawek za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Zgodnie z ustawą ich właściciele zobowiązani są do uiszczania stawek znacznie niższych, niż wynikałoby to z kosztów prowadzenia nieruchomości. To zaś oznacza straty finansowe dla mieszkańców, na których spada obowiązek wyrównania tej kwoty.

Celem powyższych działań Rady jest oprócz tego nakłonienie gmin do zbilansowania systemu gospodarki odpadami tak, by koszty związane z jego utrzymywaniem były regulowane wyłącznie z opłat przedsiębiorców oraz prywatnych mieszkańców. Ma to zniwelować konieczność przeznaczania przez samorządy innych źródeł w budżecie na ten cel.

Należy jednocześnie pamiętać, że powyższe zmiany nie wpływają na sytuację nieruchomości częściowo niezamieszkanych tzw. mieszanych – np. łączących lokale usługowe z prywatnymi. Nie podlegają im również nieruchomości o zastosowaniu rekreacyjnym, jak np. działki czy tereny z domkami letniskowymi. Te nieruchomości dalej pozostają w systemie miejskim.