Odpady funkcjonalne, czyli jakie?

Odpady komunalne

Odpady funkcjonalne to zwyczajnie takie, które powstają w wyniku domowego użytku. Nazywane są inaczej odpadami komunalnymi lub przemysłowymi. Odpady te mogą występować zarówno w stanie stałym, jak i płynnym. Przykładem odpadu funkcjonalnego (przemysłowego) jest na przykład niedopałek papierosa wyrzucony do śmietnika, po uprzednim jego przygaszeniu. O definicji odpadu komunalnego mówi między innymi prawo w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku.

Ustawa o odpadach

Jedna z definicji odpadów funkcjonalnych została ujęta w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Mówi ona, że odpady komunalne to „odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Dane statystyczne

Skład odpadów komunalnych stałych w Polsce przedstawia się w ten sposób, że około 50% tych odpadów to substancje organiczne, czyli najczęściej resztki jedzenia, z kolei 50% to substancje mineralne, jak na przykład popiół powstały z paleniska. Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku, Polska wytworzyła około 12 038 400 ton odpadów, co jest zdecydowanie lepszym wynikiem do poprzedniego roku. W tym czasie można było zaobserwować nieznaczny spadek w produkcji odpadów komunalnych.

Odpady komunalne – przykłady

Odpadem komunalnym są na przykład zniszczone ubrania, artykuły higieniczne (takie jak pieluchy, zużyte ręczniki itp.), ceramika, żywność pochodzenia zwierzęcego. Pozostałe odpady komunalne to na przykład żarówki, leki, sprzęt elektroniczny i AGD, baterie i akumulatory, meble oraz inne wielkogabarytowe odpady.