Jak przetwarzane są odpady?

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Współcześnie dąży się do tego, aby jak największa ilość odpadów, wytwarzanych przez nas każdego dnia, zostało przetworzonych i odzyskanych, tak by nie zalegały setki lat na składowiskach będąc obciążeniem dla środowiska. W tym celu odpady poddaje się tzw. procesom MBP. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) odpadów to jedna z najbardziej zaawansowanych metod zagospodarowania odpadów, która obecnie coraz częściej jest wdrażana w naszym kraju, gdyż pozwala na maksymalizację odzysku surowców wtórnych (recyklingu)a przez to ograniczenie ilości zalegających śmieci na wysypiskach. Co więcej, za sprawą MBP możliwe jest pozyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej.

W Polsce działa obecnie coraz więcej profesjonalnych przedsiębiorstw, które specjalizują się w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów. Takie zakłady muszą dysponować nie tylko zasobami know-how z zakresu przetwarzania odpadów, ale również odpowiednim wyposażeniem tzw. instalacja które przetwarzają odpady mechanicznie, a potem biologicznie (kompostują lub stabilizują). Przykładem takiego sprzętu są m.in. optoseparatory, czyli urządzenia, które za pomocą kamer i sensorów ułatwiają segregowanie odpadów w oparciu o ich właściwości fizyczne, takie jak objętość, kolor czy kształt.

Metody przetwarzania odpadów zgodnie z MBP

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów składa się z kilku etapów. Oczywiście, aby miały one szansę zaistnieć, śmieci muszą zostać przewiezione na teren zakładu. Następnie dochodzi do wstępnej oceny odpadów, ważenia i definiowania grup, do jakich należą śmieci (np. odpady komunalne, makulatura, szkło itd.).

Kolejnym istotnym etapem jest segregacja. Segregacja odbywa się dzięki pracy ludzkiej  z zastosowaniem specjalistycznych maszyn. Proces segregacji jest bardzo złożony i podzielony na kilka etapów. Głównym celem segregacji jest wydzielenie wszystkich odpadów, które nadają się do ponownego przetworzenia, czyli recyklingu, a jednocześnie ograniczenie ilości śmieci, których nie da się już przetworzyć.

Za sprawą segregacji możliwe jest wydzielenie surowców wtórnych, które mogą zostać poddane ponownemu przetworzeniu. Wszystkie surowce wtórne podlegają po wysortowaniu procesowi prasowania, dzięki czemu nadają się do późniejszego magazynowania, a następnie przekazywane są do dalszego recyklingu.

Warto przy tym wspomnieć o odpadach, które nadają się do przetwarzania biologicznego. Trafiają one do bioreaktorów, gdzie przez określony czas (zwykle 2 tygodnie) poddawane są procesom napowietrzenia, zraszania i odciągu za pomocą wentylacji różnych szkodliwych woni do naturalnego biofiltra znajdującego się w górnej kompostowni. Po tym czasie mogą zostać poddane ocenie laboratoryjnej. Po pomyślnych badaniach laboratoryjnych odpady biodegradowalne trafiają np. do biokompostowni, gdzie odzyskiwany jest z nich metan.