PSZOK. Czym jest i co przyjmuje?

Co przyjmuje PSZOK?

PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić posegregowane odpady komunalne. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy. Warto zaznaczyć, że gmina zobowiązana jest także do zapewnienia łatwego dostępu do PSZOK-u każdemu mieszkańcowi. Istotne jest, aby lokalizacja punktu posiadała dobrą obsługę komunikacyjną oraz umożliwia samodzielnie dostarczenie odpadów przez mieszkańców.

 

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

Każdy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi zapewniać przyjęcie takich odpadów, jak:

  • przeterminowane leki
  • odpady wielkogabarytowe (w tym meble)
  • odpady zielone
  • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe (w tym gruz)
  • zużyte opony
  • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory

Niemniej, zakres działania PSZOK-u określa właściwa rada gminy na drodze uchwały. Oznacza to, że minimalny katalog odpadów, wyznaczony w ustawie z 1996 roku, może zostać rozszerzony na podstawie lokalnych uwarunkowań gminnych. Dzięki temu możliwe jest pozbycie się niemal wszystkich rodzajów odpadów, które są wytwarzane w gospodarstwach domowych. Do punktów PSZOK można przekazywać odpady problemowe i niebezpieczne, których umieszczanie w tradycyjnych pojemnikach na śmieci jest zabronione i podlega wysokim karom finansowym. Badania wskazują, że do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy najczęściej dostarczają odpady budowlane, rozbiórkowe oraz wielkogabarytowe. Elektrośmieci, substancje chemiczne i przedterminowe leki przekazywane są stosunkowo rzadko, ponieważ na terenie gminy zlokalizowanych jest wiele punków, do których można je przekazać, jak apteki czy sklepy ze sprzętem elektronicznym.

PSZOK-i stwarzają warunki do wykorzystania ekonomicznego i ekologicznego potencjału odpadów. Stanowią nowoczesne elementy gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Ich działania znacznie wykraczają poza zbiórkę odpadów, dlatego współczesne PSZOK-i przyjmują rolę centrów recyklingu.

Zasady zbiórki odpadów w PSZOK-ach

Zasady zbiórki odpadów przez PSZOK określane są w rozporządzeniach gminnych i mogą różnić się od siebie w zależności od uwarunkowań jednostki administracyjnej. Większość zasad jest jednak wspólnych. Odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest nieodpłatny. Należy mieć na uwadze, że PSZOK nie przyjmie odpadów komunalnych, które nie są posegregowane. Zmieszane odpady komunalne nie kwalifikują się do zbiórki selektywnej. PSZOK nie przyjmie także odpadów, których nie można zidentyfikować lub zawierających azbest. Dostarczane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Odpady zielone muszą być rozdrobnione, a odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych pojemnikach i oznaczone etykietą identyfikacyjną. Pamiętajmy, aby meble opróżnić z zawartości, a odpady budowlane posegregować na gruz betonowy i ceglany oraz odpady ceramiczne i szklane.