Czym jest ewidencja odpadów i kto ją musi prowadzić?

odpady

Prowadzenie działalności przemysłowej, wytwórczej czy usługowej prawie zawsze wiąże się z generowaniem odpadów i śmieci, które muszą zostać prawidłowo zutylizowane. Wiele z tych odpadów to odpady przemysłowe, część  to z koeli zwykłe śmieci komunalne. Te pierwsze podlegają ewidencji opadów.

Na czym polega ewidencja odpadów?

Ewidencja odpadów to elektroniczny dokument określający ilość wyprodukowanych odpadów, ich rodzaj oraz sposób postępowania z nimi. Ewidencja wynika z konieczności i potrzeby kontrolowania ilości produkowanych przez zakłady odpadów oraz sposobu ich utylizacji, np. w jaki sposób zostały wywiezione odpady przemysłowe. Spis ten prowadzony jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu BDO – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Przedsiębiorca zobowiązany jest to bieżącego uzupełniania kart ewidencji odpadów (KEO) dla każdego z ich rodzajów oraz kart przekazania odpadów (KPO), gdy zostają one odebrane przez firmę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do ich odbioru.

Kto musi prowadzić ewidencję odpadów?

Zasady prowadzenia ewidencji określa ustawa o odpadach i rozporządzenie do niej. Każdy podmiot gospodarczy, który wytwarza odpady przemysłowe i niekomunalne jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji. Wyjątkiem są firmy produkujące jedynie odpady komunalne, firmy przewożące odpady, osoby fizyczne i organizacje niebędące przedsiębiorcami i instytucje nieprofesjonalnie zbierające odpady. Jeśli firma nie przekroczy w ciągu roku wskazanego w rozporządzeniu wielkości ładunku odpadów – może być zwolniona  z BDO.

Ewidencji podlegają również te firmy, które wytwarzają ilości i rodzaje odpadów nieujętych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów odpadów i ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji BDO.