Czym są odpady przemysłowe i jak z nimi postępować?

odpady sprzętu elektronicznego

Odpady przemysłowe są jednym z dwóch rodzajów głównych odpadów, produkowanych przez społeczeństwa. Stanowią one ponad 80% wszystkich odpadów krajowych.

Co zaliczamy do odpadów przemysłowych?

Za odpady przemysłowe uznaje się śmieci i odpady niebezpieczne wytworzone w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza wytwórczej, wydobywczej i przemysłowej.

Do odpadów przemysłowych zaliczają się między innymi odpady z warsztatów samochodowych, sprzęt elektroniczny, odpady produkcyjne, odpady z tworzyw sztucznych, ciecze i smary produkcyjne, przeterminowana żywność, zużyte sprzęty i urządzenia, zużyte akumulatory, oleje i produkty ropopochodne, opakowania, śmieci poprodukcyjne, resztki komponentów do produkcji.

Zgodnie z prawem podmioty wytwarzające odpady przemysłowe zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów BDO i organizacji odbioru odpadów przemysłowych przez firmę, specjalizującą się w tego rodzaju odbiorach.

Jak postępować z odpadami przemysłowymi?

Magazynowanie i przechowywanie odpadów przemysłowych do czasu ich odbioru musi być dostosowane do ich rodzaju i klasyfikacji, zapewniając im odpowiednie pojemniki lub kontenery z pokrywami i zamknięciami. Odpady muszą być przechowywane do dobrze oznakowanych miejscach, w których nie zagrażają środowisku.

Zabrania się składowania wszystkich odpadów razem, dlatego każdy ich rodzaj musi posiadać oddzielne miejsce oraz pojemniki, przy czym ilość składowanego odpadu nie może przekraczać ilości jednorazowego transportu. Oznaczenie odpowiednimi kodami jest obowiązkowe, tak samo jak zapewnienie pełnej sprawności technicznej kontenerów i pojemników, w których odpady są składowane. Prawidłowe postępowanie z odpadami przemysłowymi musi uwzględniać właściwą ich segregację i składowanie, rzetelną ewidencję oraz ich utylizację.