Jak dzieli się odpady przemysłowe?

segregacja odpadów

Za niewłaściwe gospodarowanie odpadami przemysłowymi lub brak ewidencji BDO grożą kary grzywny od 1 000 zł do 1 mln zł, a w uzasadnionych przypadkach nawet areszt, nakładany przez sąd. Dlatego ważne jest prawidłowe zarządzanie odpadami przemysłowymi i ich odbiorem.

Czym są odpady przemysłowe i kto musi prowadzić ich ewidencję?

Za odpady przemysłowe uznaje się odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Podmioty gospodarcze wytwarzające odpady, wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach, producenci pojazdów, olejów, smarów, akumulatorów, sprzętu elektrycznego/elektronicznego i inni wskazani w ustawie o odpadach, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów w ramach systemu BDO. Wytwórcy zobligowani są do zapewnienia zgodnego z prawem odbioru odpadów przemysłowych przez firmy zajmujące się odbiorem tego rodzaju odpadów.

Podział i klasyfikacja odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe można podzielić na płynne (np. farby, rozpuszczalniki, ciekłe substancje chemiczne, zanieczyszczona woda, osad olejowy, smary, osady ściekowe) oraz odpady stałe, takie jak drewno, złom metalowy, drewno, kartony, plastiki, odpady poprodukcyjne itd.

Klasyfikacja odpadów przemysłowych z podziałem na odpowiednie grupy, w tym odpady niebezpieczne, znajduje się w katalogu odpadów w grupach od 1 do 19. W ramach katalogu dokonuje się podziału odpadów na grupy, podgrupy i rodzaje, biorąc pod uwagę źródło ich powstawania (np. przemysł wydobywczy, morski, fabryki), właściwości stwierdzające, czy odpady są niebezpieczne oraz skład odpadów i poziomy zawartych w nich substancji uznawanych za niebezpieczne. Ustalony podział wprowadzany jest do ewidencji odpadów i na jej podstawie dokonuje się odbioru odpadów przemysłowych i przekazania ich do właściwej utylizacji.