Jak postępować z odpadami przemysłowymi?

odpady przemysłowe

Działalność gospodarcza, szczególnie ta prowadzona w formie zakładów wytwórczych, warsztatów, szpitali czy usług dla ludności, generuje odpady, które nie mogą zostać potraktowane tak, jak odpady komunalne. Odpady przemysłowe często są niebezpieczne dla środowiska, ponieważ mogłyby doprowadzić do skażenia gruntu, wody czy powietrza. Należy więc z nimi odpowiednio postępować.

Jak postępować z odpadami przemysłowymi na terenie zakładu?

Jeśli wytwórca odpadów nie ma pozwolenia na samodzielną utylizację własnych odpadów, ma obowiązek zawrzeć umowę z firmą, posiadającą zezwolenie na odbiór odpadów przemysłowych. Zanim jednak zostaną one odebrane, wytwórca musi przestrzegać kilku ważnych zasad:

  • właściwe magazynowanie odpadów musi uwzględniać ich rodzaj i być prowadzone w dostosowanych do tego pojemnikach albo kontenerach z odpowiednim zamknięciem;
  • przechowywanie odpadów musi się odbywać w dobrze oznakowanych miejscach, gdzie nie mogą zagrażać środowisku;
  • każdy rodzaj odpadu musi być składowany oddzielnie dlatego też zabrania się mieszania różnych frakcji odpadów i magazynowania ich w jednym pojemniku albo worku;
  • składowane odpady nie mogą przekraczać ilości większych niż transportowe i muszą być oznakowane kodami, zgodnymi z katalogiem odpadów;
  • pojemniki, w których przechowuje się odpady powinny być sprawne technicznie, a ich stan powinien umożliwiać bezpieczny transport.

W zależności od rodzaju odbieranych odpadów, mogą być one w dalszym ciągu składowane w miejscu do tego przeznaczonym lub przekazane do zakładu utylizacji. Właściwa utylizacja jest szczególnie ważna, ponieważ wymaga specjalnych procesów przetwórczych. Z kolei segregacja odpadów przemysłowych i ich właściwe przechowywanie zapobiegają skażeniom środowiska oraz pomagają obniżać koszty wywozu odpadów.