Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

odpady niebezpieczne

Zasady dotyczące składowania, sortowania czy wywożenia odpadów stale się zmieniają. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Prawo jest szczególnie rygorystyczne w kwestii odpadów niebezpiecznych, które mogą zagrażać ludziom, zwierzętom, roślinności czy powietrzu. Wraz z początkiem 2021 roku zostały wprowadzone kolejne zmiany, które ich dotyczą. Jakie są zasady składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne, czyli jakie? 

Na początek warto zdefiniować, czym właściwie są odpady niebezpieczne. Szczegółowa definicja znajduje się w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Jednak co do zasady są to śmieci, które:

  • mają stężenie niebezpiecznych substancji, które przekracza wartość graniczną (substancji jest 50 i zostały określone w Ustawie),
  • wykazują co najmniej jedną z 15 szkodliwych właściwości, czyli są na przykład zakaźne, rakotwórcze lub łatwopalne.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, do przydomowych kontenerów na odpady nie można wyrzucać między innymi pestycydów, elementów zawierających azbest, odpadów medycznych, rozpuszczalników czy baterii i akumulatorów.

Jak należy postępować z odpadami niebezpiecznymi? 

Biorąc pod uwagę fakt, że odpady niebezpieczne mogą w znaczący sposób zaszkodzić środowisku naturalnemu, składując je, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które zostały określone przez Ministerstwo Środowiska. Jedną z ważniejszych kwestii jest ta, że takie śmieci nie mogą być magazynowane dłużej niż przez rok. Bardzo ważne jest, aby przed upływem tego okresu zostały poddane utylizacji.

Oprócz tego niemniej istotne jest, że jeśli tego rodzaju śmieci są wytwarzane na posesji, to powinny być z niej usunięte jak najszybciej. Nieco inaczej jest w przypadku przedsiębiorstw. Właściciele firm muszą zadbać o to, aby otrzymać pozwolenie na odbieranie tego rodzaju odpadów oraz regularne usuwanie ich. Odpady niebezpieczne muszą być odbierane przez PSZOK albo MPSZOK, po czym trafiają do recyklerów, którzy zajmują się ich przetwarzaniem i przekazaniem do ponownego wykorzystania albo bezpieczną utylizacją.