Od czego zależy wielkość opłat za wywóz śmieci?

wywóz śmieci

Opłaty za wywóz śmieci reguluje ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami. Na jej podstawie rada gminy musi uchwalić maksymalne opłaty dla właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 1 – czyli stawki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz stawki ponoszone przez mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych.

Regulacja płatności związanych z odbiorem odpadów

Uchwała rady gminy obejmuje m.in. ustalenie osobnej stawki za odbiór odpadów segregowanych – jest ona niższa, niż ma to miejsce w przypadku pozostałych sposobów wywozu śmieci. Ponadto wysokość opłat może być zależna od 4 czynników: od liczby mieszkańców, stała od gospodarstwa domowego, od zużytej wody czy powierzchni mieszkania

Opłaty pobierane od poszczególnych właścicieli regulowane są za pomocą uchwały rady miasta lub gminy określającej ich wysokość. Jest to pochodzą kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, prowadzenia ekoedukacji i kosztów poboru opłat.

Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości

Ustawa z 13 września 1996 roku nakłada ponadto na właścicieli nieruchomości niemieszkalnych (np. firm czy instytucji) obowiązek utrzymywania czystości na terenie ich posesji – jego warunkiem jest regularny wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami wyszczególnionymi w ustawie.

Właściciele są też zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dowodzącej wykonania obowiązku – może mieć ona charakter umowy dotyczącej odbioru odpadów przez przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych. W takim wypadku konieczne jest przechowywanie – i, w razie konieczności – okazanie – kopii umowy wraz z dowodami opłacania usług.