Co się dzieje z odpadami komunalnymi z naszych domów?

odpadki komunalne

Każdego dnia wyrzucamy śmieci do koszy. Wszyscy doskonale wiemy, że powinniśmy je segregować. Jednak nie zawsze do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co później się z nimi dzieje. Gdzie wywożone są odpady komunalne i w jaki sposób zostają później zagospodarowane?

Odpowiednie gospodarowanie odpadami

Dawniej odpady zalegały na wysypiskach śmieci, wpływając niekorzystnie na środowisko naturalne i zajmując rozległe tereny. Niestety często trafiały też do lasów czy rzek. Obecnie podejmowane są działania zmierzające do ograniczania powstawania odpadów oraz ich prawidłowego przetwarzania. W ten sposób można ograniczać ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
Odpowiednie gospodarowanie odpadami zaczyna się już w naszych domach. Śmieci należy odpowiednio segregować, a część z nich można ponownie wykorzystać, już w naszych gospodarstwach domowych. Przykładowo, odpady biodegradowalne mogą zostać użyte jako kompost do nawożenia ogrodu.

Odbiór odpadów komunalnych

Śmierci segregujemy, wrzucając je do odpowiednich kontenerów. Następnie firmy specjalizujące się w odbiorze odpadów zbierają je zgodnie z ustalonym harmonogramem i z zastosowaniem odpowiednich pojazdów. Zwykle każda frakcja śmieci odbierana jest osobnym pojazdem. Przykładowo, odpady zmieszane i odpady segregowane suche odbierane są śmieciarkami bezpylnymi, natomiast szkło opakowaniowe może być odebrane śmieciarką lub samochodem skrzyniowym.

Gdzie trafiają odpady komunalne?

Wszystkie odpady, które odbiera firma Lekaro, przewożone są do zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, który ma status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Tam dochodzi do ponownej segregacji śmieci. Proces ten odbywa się częściowo ręcznie, a częściowo automatycznie.
Część odpadów, np. opakowania plastikowe (butelki PET, opakowania z PP, PS, HDPE), papier, kartony, puszki aluminiowe i metalowe czy szkło, mogą być poddane recyklingowi. Trafiają wówczas do recyklerów, które przygotowują je do wytworzenia nowych produktów.
Z odpadów, które nie nadają się do recyklingu, wydzielana jest frakcja palna, z której można wyprodukować paliwo alternatywne RDF stosowane w cementowniach. Z kolei odpady biodegradowalne kierowane są do biostabilizacji i biosuszenia w kompostowniach, a następnie trafiają na wysypisko lub używane są jako kompost do nawożenia.