Co to jest RIPOK i MBP?

rozklad smieci

W kontekście wywozu i przetwarzania odpadów bardzo często spotykamy się z dwoma dość enigmatycznymi skrótami, a mianowicie RIPOK oraz MBP. Najczęściej nie wiemy, co one oznaczają oraz czego dokładnie dotyczą. RIPOK to skrót odnoszący się do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. MBP oznacza mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. W tym artykule wyjaśnimy dokładnie specyfikę tych zagadnień.

RIPOK, czyli Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Pojęcie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (dalej: RIPOK) zostało zdefiniowane w słowniczku pojęć ustawowych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (dalej: ustawa o odpadach). Zgodnie z jej art. 3 ust. 3 pkt 15c przez RIPOK rozumie się zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: Prawo ochrony środowiska), oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,

2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,

3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej, niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Tytuł Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych nadawany jest przez Marszałka Województwa zakładom, które spełniły określone standardy z zakresu przetwarzania odpadów tzn. stosują najlepsze dostępne na rynku techniki. Warto przy tym dodać, że standardy te są bardzo wysokie, a jednocześnie rola RIPOK jest niezwykle ważna dla środowiska naturalnego, ponieważ zakłady tego rodzaju są w stanie odzyskiwać bardzo duże ilości surowców wtórnych każdego dnia, zwiększając recykling i minimalizując ilość odpadów przekazywanych do składowania. Niedziwne wiec, że instalacje RIPOK są jedynymi instalacjami do których mogą trafić odebrane od mieszkańców zmieszane odpady komunalne.

Zestawienie instalacji RIPOK znajduje się w uchwalanym przez Sejmik Województwa Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami tzw. WPGO, który określa regiony gospodarki odpadami i wskazuje w nich regionalne instalacje.

W związku z tym zakłady określane mianem RIPOK muszą posiadać odpowiednie zaplecze sprzętowe. Zwykle dysponują one nowoczesnymi maszynami, a także rozwiązaniami z zakresu segregowania odpadów oraz ich późniejszego recyklingu. Nowoczesne maszyny za sprawą specjalnych sensorów i kamer są w stanie rozpoznać właściwości fizyczne odpadów, w tym m.in. kolor i kształt. Dzięki temu możliwa jest bardzo precyzyjna segregacja śmieci. Wyodrębniając drewno, szkło, plastiki, papier i inne surowce można poddać je ponownej obróbce. To właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie odzyskać znaczną część odpadów, które produkujemy każdego dnia. Odciąża to również wysypiska śmieci.

MBP, czyli mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) jest jedną z form przetwarzania (odzysku) odpadów i polega na przetwarzaniu odpadów komunalnych poprzez obróbkę mechaniczną, a więc m.in. rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, separację metali żelaznych i nieżelaznych, wysortowywanie surowców wtórnych itp., w celu wydzielenia frakcji, które mogą zostać ponownie wykorzystane tj. przekazane do recyklingu lub odzysku oraz frakcji ulegających biodegradacji (poprzez kompostowanie lub stabiliazację). Trzeba pamiętać, że jest to proces złożony, a jego głównym celem jest takie przygotowanie odpadów, aby jak największa ich ilość nadawała się do ponownego przetworzenia. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie ilości składowanych śmieci.